Cees van Dam

Nederlands                       Profiel                          Advisering                       Contact                          English

Nederlands


Overheid en toezichthouders


English OK

Cees van Dam

Overheid en toezichthouders

<< 9 september 2011 >>

Cees van Dam analyseert in Verkeersrecht het arrest van Hof Den Haag over de aansprakelijkheid van de Nederlandse Staat voor de dood van drie Bosnische mannen in Srebrenica.

Artikel Verkeersrecht


<< 15 september 2010 >>

Het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht publiceert Cees van Dam's artikel 'Aansprakelijkheid voor falend toezicht in tijden van financiële cholera. Over coma-bankieren, vuvuzela-juristerij en De Nederlandsche Bank.'

Off print artikel

<< 18 augustus 2010 >>

Cees van Dam zegt in NRC Handelsblad dat een beperking van de aansprakelijkheid van DNB nieuwe procedures zal uitlokken.

NRC Handelsblad


<< 18 augustus 2010 >>

In een interview met de Volkskrant zegt Cees van Dam dat de roep om een aansprakelijkheidsimmuniteit niet bevorderlijk is voor de autoriteit van DNB.

Volkskrant interview - Volkskrant nieuwsbericht

<< 5 augustus 2010 >>

Cees van Dam schrijft in het Financieel Dagblad dat DNB haar aansprakelijkheidsrisico's structureel te hoog inschat en daarom ten onrechte pleit voor een beperking van haar aansprakelijkheid.

Financieel Dagblad


<< 27 juli 2010 >>

Cees van Dam geeft in het Financieel Dagblad zijn visie op aansprakelijkheidsclaims tegen de organisatoren van de Love Parade en de gemeente Duisburg.

Financieel Dagblad


<< 29 juni 2010 >>

Cees van Dam geeft op BNR Nieuwsradio commentaar op het Rapport van de Commissie Scheltema. Zijn de kansen om DNB aansprakelijk te houden voor het DSB debacle toegenomen met de publicatie van het Rapport?

BNR Nieuwsradio (interview begint na ongeveer 25 seconden)


<< 17 juni 2010 >>

Cees van Dam geeft in de Volkskrant commentaar op een arrest van Hof Amsterdam waarin DNB en AFM aansprakelijk zijn gehouden voor onzorgvuldig toezicht.

Volkskrant


<< 3 februari 2010 >>

'Invoering van immuniteit voor DNB en AFM is voor lopende gevallen om meerdere redenen zinloos.' Dat zegt professor Cees van Dam in De Accountant.

De Accountant

 

<< 23 november 2009 >>

Uitgeverij deLex publiceert 'Financieel toezicht en aansprakelijkheid in internationaal verband', geschreven door E. de Kezel, C.C. van Dam, I. Giesen en C.E. du Perron.

Dit boek gaat over de vraag of verschillen in nationale aansprakelijkheidsregimes mogelijk tot extra aansprakelijkheidsrisico's leiden voor de Nederlandse financiële toezichthouders (AFM, DNB). Aan de orde komen vragen van internationaal privaatrecht, van Europees (financieel) recht en van rechtsvergelijkend aansprakelijkheidsrecht. In dat kader is de (limitering van) aansprakelijkheid van toezichthouders in Frankrijk, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Luxemburg, de Verenigde Staten en Zwitserland nader beschreven.

Uitgeverij deLex

 

<< 13 november 2009 >>

De Minister van Financiën schaart zich achter de conclusies van het op 2 juli 2009 aan de Tweede Kamer aangeboden onderzoeksrapport over de aansprakelijkheidsrisico's die De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten in internationaal verband lopen. Het onderzoek werd uitgevoerd door prof. mr. I. Giesen, mw. mr. E. de Kezel, prof. mr. C. van Dam en prof. mr. E. du Perron.


Uit het rapport blijkt weliswaar dat Nederland geen wettelijke beperking van de aansprakelijkheid van financiële toezichthouders kent maar de potentiële extra internationale aansprakelijkheidsrisico's zijn zeer beperkt, omdat de rechter in de praktijk zeer terughoudend is met het aannemen van aansprakelijkheid.

In het Rapport Van Dam (2006) werd al geconcludeerd dat er nationaal gezien geen reden tot zorg bestaat en dat van aansprakelijkheid van toezichthouders juist een gezonde prikkel uitgaat . Ook concludeerde Van Dam dat een 'redelijk handelend toezichthouder' naar Nederlands recht géén onaanvaardbaar aansprakelijkheidsrisico loopt. Deze algemene conclusie is volgens de Minister van Financiën nog steeds valide en wordt ook onderschreven in het rapport Giesen.

Brief Minister van Financiën - Aansprakelijkheid in internationaal verband (2009) - Rapport Van Dam (2006)

 

<< 2 juli 2009 >>

De Minister van Financiën zendt aan de Tweede Kamer het rapport 'Aansprakelijkheid in internationaal verband. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de aansprakelijkheid van de Nederlandse financiële toezichthouders bezien vanuit de internationale dimensie'.

Aansprakelijkheid in internationaal verband (2009) - Rapport Van Dam (2006)

 

<< 17 juni 2009 >>

Het kwaliteitsniveau van de Staatscourant

Een artikel in de Staatscourant van 13 mei jl. suggereerde ten onrechte dat Professor Cees van Dam vindt dat het heel goed kan zijn dat de aanslag in Apeldoorn voor de betrokken bestuurders een juridische nasleep zal krijgen. Met uit hun verband gerukte citaten werd de indruk gewekt dat Van Dam persoonlijk aan het artikel had meegewerkt. Dit was niet het geval. De betrokken journalist, Paulus Eras, heeft hem niet gesproken noch geprobeerd contact met hem te leggen. Deze vorm van knutseljournalistiek hoort niet thuis in een officiële uitgave van de regering van het Koninkrijk der Nederlanden.

In een door Van Dam zelf geschreven artikel in de Staatscourant van 17 juni 2009 maakt hij duidelijk dat het onwaarschijnlijk is dat de aanslag in Apeldoorn voor de betrokken bestuurders een juridische nasleep zal krijgen.

Juridische nasleep voor bestuurders na 'Apeldoorn' onwaarschijnlijk (Staatscourant 17 juni 2009)

 

<< 29 april 2009 >> 

Het Amsterdamse Gerechtshof verklaart de schikking inzake Vie d'Or verbindend. Uit een fonds van € 45 mln zal aan 11.000 oud-polishouders schadevergoeding worden betaald.

Beschikking

<< 2008 >>

Cees van Dam - Annotatie Vie d'Or-arresten, Nederlandse Jurisprudentie 2008, 527-529

In zijn arrest inzake DNB/Vie d'Or liet de Hoge Raad de deur voor toezichthoudersaansprakelijkheid op een kier staan (zie arrest). Het arrest vormt aldus een bevestiging van de conclusie uit het onderzoek voor het Ministerie van Justitie dat er geen reden is voor bijzondere bezorgdheid op dit terrein.


<< 2007 >>

Cees van Dam - Aansprakelijkheid Europese Commissie en NMa voor falend toezicht, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 13 (2007) 12, p. 272-283.

Naar aanleiding van de uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg inzake de aansprakelijkheid van de Europese Commissie voor een onrechtmatige concentratiebeslissing worden de toepasselijke Europese aansprakelijkheidsnormen geanalyseerd. Tevens wordt ingegaan op de potentiële aansprakelijkheid van de Nederlandse Mededingingsautoriteit indien zich in Nederland een geval zoals Schneider zou voordoen.


<< 2006 >>

Cees van Dam - Aansprakelijkheid van Toezichthouders. Een analyse van de aansprakelijkheidsrisico’s voor toezichthouders wegens inadequaat handhavingstoezicht en enige aanbevelingen voor toekomstig beleid (London, 2006)

Dit toezichtsbrede onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie. De conclusie was dat er geen reden is voor bijzondere bezorgdheid als het gaat om de aansprakelijkheid van toezichthouders. Namens het kabinet stemde de Minister van Justitie in augustus 2007 met deze conclusie in (zie Kabinetsstandpunt).


 

 

 
Copyright (C) 2007 Cees van Dam - All Rights Reserved.
Site by AshwinDigital