Cees van Dam

Home                         Cees van Dam                 Publications                 Consultancy                  Advisering                   Contact OK

Cees van Dam

Aansprakelijkheidsrecht
PROFIEL


Cees van Dam doceert, adviseert en schrijft al meer dan 30 jaar over aansprakelijkheid, schadevergoeding en verzekering. Zijn binnen- en buitenlandse adviespraktijk omvat een breed scala van aansprakelijkheidskwesties.

In 2000 publiceerde hij het veel geraadpleegde en geciteede boek 'Aansprakelijkheidsrecht'. In 2015 verscheen het eerste deel van de tweede druk. Dit deel behandelt het schadevergoedingsrecht. Het tweede en derde deel volgen de komende jaren.

Zijn expertise bestrijkt het buitencontractuele en contractuele aansprakelijkheidsrecht. Hij doceert, adviseert en schrijft niet alleen over klassieke onderwerpen (onrechtmatigheid, relativiteit, eigen schuld, causaliteit en schadevergoeding maar ook over:
- aansprakelijkheid van de overheid
- aansprakelijkheid van toezichthouders
- aansprakelijkheid van multinationale ondernemingen
- aansprakelijkheid rondom failllissement
- aansprakelijkheid voor Libor en Euribor manipulaties
- aansprakelijkheid van accountants
- aansprakelijkheid voor luchtvaartongevallen
- de invloed van EU en EVRM op het aansprakelijkheidsrecht


ACTIVITEITEN


2015
In het jubileumnummer van het Maandblad voor Vermogensrecht schrijft Cees van Dam over de verschillende wijzen waarop het kennisvereiste een rol kan spelen in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht: 'Taxus revisted. Een kleine taxonomie van het kennisvereiste'. (augustus 2015)

In Verkeersrecht kijkt Cees van Dam terug op zijn proefschrift (1989) en op de ontwikkelingen die sindsdien in het aansprakelijkheidsrecht hebben plaatsgevonden: 'Het aansprakelijkheidsrecht 25 jaar later. Hoe het EVRM het perspectief op het aansprakelijkheidsrecht verandert' (juni 2015)

Boom Juridische uitgevers in Den Haag publiceert het eerste deel van de tweede druk van 'Aansprakelijkheidsrecht'. De eerste druk verscheen in 2000. De publicatie is ook verkrijgbaar als e-book. (juli 2015)


2013
De ANWB publiceert de derde druk van 'Aansprakelijkheid van de wegbeheerder' onder redactie van Cees van Dam. Deze nieuwe editie geeft de wegbeheerder de meest recente informatie over de aansprakelijkheidsrisico's die hij loopt. Alle wetgeving en rechtspraak die sinds de vorige editie (2007) is verschenen en waarvan de wegbeheerder op de hoogte moet zijn, is verwerkt. Klik hier voor de inhoudsopgave.


2011
Cees van Dam analyseert in Verkeersrecht het arrest van Hof Den Haag over de aansprakelijkheid van de Nederlandse Staat voor de dood van drie Bosnische mannen in Srebrenica.


2010
Het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht publiceert Cees van Dam's artikel 'Aansprakelijkheid voor falend toezicht in tijden van financiële cholera. Over coma-bankieren, vuvuzela-juristerij en De Nederlandsche Bank'.
NTBR 27 (2010) 9, p. 224-246.
Procederen tegen buitenlandse verzekeraar

C.C. van Dam, 'Slachtoffer met directe actie procedeert 'thuis' tegen buitenlandse verzekeraar’

Verkeersrecht 56 (2008) 2, p. 33-37.<< 18 augustus 2010 >>

Cees van Dam zegt in NRC Handelsblad dat een beperking van de aansprakelijkheid van DNB nieuwe procedures zal uitlokken.

NRC Handelsblad


<< 18 augustus 2010 >>

In een interview met de Volkskrant zegt Cees van Dam dat de roep om een aansprakelijkheidsimmuniteit niet bevorderlijk is voor de autoriteit van DNB.

Volkskrant interview - Volkskrant nieuwsbericht

<< 5 augustus 2010 >>

Cees van Dam schrijft in het Financieel Dagblad dat DNB haar aansprakelijkheidsrisico's structureel te hoog inschat en daarom ten onrechte pleit voor een beperking van haar aansprakelijkheid.

Financieel Dagblad


<< 27 juli 2010 >>

Cees van Dam geeft in het Financieel Dagblad zijn visie op aansprakelijkheidsclaims tegen de organisatoren van de Love Parade en de gemeente Duisburg.

Financieel Dagblad


<< 29 juni 2010 >>

Cees van Dam geeft op BNR Nieuwsradio commentaar op het Rapport van de Commissie Scheltema. Zijn de kansen om DNB aansprakelijk te houden voor het DSB debacle toegenomen met de publicatie van het Rapport?

BNR Nieuwsradio (interview begint na ongeveer 25 seconden)


<< 17 juni 2010 >>

Cees van Dam geeft in de Volkskrant commentaar op een arrest van Hof Amsterdam waarin DNB en AFM aansprakelijk zijn gehouden voor onzorgvuldig toezicht.

Volkskrant


<< 3 februari 2010 >>

'Invoering van immuniteit voor DNB en AFM is voor lopende gevallen om meerdere redenen zinloos.' Dat zegt professor Cees van Dam in De Accountant.

De Accountant

 

<< 23 november 2009 >>

Uitgeverij deLex publiceert 'Financieel toezicht en aansprakelijkheid in internationaal verband', geschreven door E. de Kezel, C.C. van Dam, I. Giesen en C.E. du Perron.

Dit boek gaat over de vraag of verschillen in nationale aansprakelijkheidsregimes mogelijk tot extra aansprakelijkheidsrisico's leiden voor de Nederlandse financiële toezichthouders (AFM, DNB). Aan de orde komen vragen van internationaal privaatrecht, van Europees (financieel) recht en van rechtsvergelijkend aansprakelijkheidsrecht. In dat kader is de (limitering van) aansprakelijkheid van toezichthouders in Frankrijk, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Luxemburg, de Verenigde Staten en Zwitserland nader beschreven.

Uitgeverij deLex

 

<< 13 november 2009 >>

De Minister van Financiën schaart zich achter de conclusies van het op 2 juli 2009 aan de Tweede Kamer aangeboden onderzoeksrapport over de aansprakelijkheidsrisico's die De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten in internationaal verband lopen. Het onderzoek werd uitgevoerd door prof. mr. I. Giesen, mw. mr. E. de Kezel, prof. mr. C. van Dam en prof. mr. E. du Perron.


Uit het rapport blijkt weliswaar dat Nederland geen wettelijke beperking van de aansprakelijkheid van financiële toezichthouders kent maar de potentiële extra internationale aansprakelijkheidsrisico's zijn zeer beperkt, omdat de rechter in de praktijk zeer terughoudend is met het aannemen van aansprakelijkheid.

In het Rapport Van Dam (2006) werd al geconcludeerd dat er nationaal gezien geen reden tot zorg bestaat en dat van aansprakelijkheid van toezichthouders juist een gezonde prikkel uitgaat . Ook concludeerde Van Dam dat een 'redelijk handelend toezichthouder' naar Nederlands recht géén onaanvaardbaar aansprakelijkheidsrisico loopt. Deze algemene conclusie is volgens de Minister van Financiën nog steeds valide en wordt ook onderschreven in het rapport Giesen.

Brief Minister van Financiën - Aansprakelijkheid in internationaal verband (2009) - Rapport Van Dam (2006)

 

<< 2 juli 2009 >>

De Minister van Financiën zendt aan de Tweede Kamer het rapport 'Aansprakelijkheid in internationaal verband. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de aansprakelijkheid van de Nederlandse financiële toezichthouders bezien vanuit de internationale dimensie'.

Aansprakelijkheid in internationaal verband (2009) - Rapport Van Dam (2006)

 

<< 17 juni 2009 >>

Het kwaliteitsniveau van de Staatscourant

Een artikel in de Staatscourant van 13 mei jl. suggereerde ten onrechte dat Professor Cees van Dam vindt dat het heel goed kan zijn dat de aanslag in Apeldoorn voor de betrokken bestuurders een juridische nasleep zal krijgen. Met uit hun verband gerukte citaten werd de indruk gewekt dat Van Dam persoonlijk aan het artikel had meegewerkt. Dit was niet het geval. De betrokken journalist, Paulus Eras, heeft hem niet gesproken noch geprobeerd contact met hem te leggen. Deze vorm van knutseljournalistiek hoort niet thuis in een officiële uitgave van de regering van het Koninkrijk der Nederlanden.

In een door Van Dam zelf geschreven artikel in de Staatscourant van 17 juni 2009 maakt hij duidelijk dat het onwaarschijnlijk is dat de aanslag in Apeldoorn voor de betrokken bestuurders een juridische nasleep zal krijgen.

Juridische nasleep voor bestuurders na 'Apeldoorn' onwaarschijnlijk (Staatscourant 17 juni 2009)

 

<< 29 april 2009 >> 

Het Amsterdamse Gerechtshof verklaart de schikking inzake Vie d'Or verbindend. Uit een fonds van € 45 mln zal aan 11.000 oud-polishouders schadevergoeding worden betaald.

Beschikking

<< 2008 >>

Cees van Dam - Annotatie Vie d'Or-arresten, Nederlandse Jurisprudentie 2008, 527-529

In zijn arrest inzake DNB/Vie d'Or liet de Hoge Raad de deur voor toezichthoudersaansprakelijkheid op een kier staan (zie arrest). Het arrest vormt aldus een bevestiging van de conclusie uit het onderzoek voor het Ministerie van Justitie dat er geen reden is voor bijzondere bezorgdheid op dit terrein.


<< 2007 >>

Cees van Dam - Aansprakelijkheid Europese Commissie en NMa voor falend toezicht, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 13 (2007) 12, p. 272-283.

Naar aanleiding van de uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg inzake de aansprakelijkheid van de Europese Commissie voor een onrechtmatige concentratiebeslissing worden de toepasselijke Europese aansprakelijkheidsnormen geanalyseerd. Tevens wordt ingegaan op de potentiële aansprakelijkheid van de Nederlandse Mededingingsautoriteit indien zich in Nederland een geval zoals Schneider zou voordoen.


<< 2006 >>

Cees van Dam - Aansprakelijkheid van Toezichthouders. Een analyse van de aansprakelijkheidsrisico’s voor toezichthouders wegens inadequaat handhavingstoezicht en enige aanbevelingen voor toekomstig beleid (London, 2006)

Dit toezichtsbrede onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie. De conclusie was dat er geen reden is voor bijzondere bezorgdheid als het gaat om de aansprakelijkheid van toezichthouders. Namens het kabinet stemde de Minister van Justitie in augustus 2007 met deze conclusie in (zie Kabinetsstandpunt).


Copyright (C) 2007 Cees van Dam - All Rights Reserved.
Site by AshwinDigital